dr. Tari Edit

Vecsés és környéke régészeti emlékei, In: Vecsés története, szerk.: Lakatos Ernő, Vecsés, 1986. 25-45.

Árpád-kori templom feltárása a ceglédi Öregszőlőben. In: A ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör évkönyve, Cegléd, 1987. 115-120.

Mozaikok Cegléd Árpád-korából. Leletmentő ásatás a ceglédi Kövesparton. In: A ceglédi Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Kör Évkönyve, Cegléd, 1988. 31-35.

A templom régészeti feltárása, In: A hévizgyörki középkori templom. Egy XIII. századi romtemplom régészeti feltárása és műemléki helyreállítása. Szerk.: Asztalos István, Aszód, 1989. 13-66.

Cegléd a középkorban, kiállítás és katalógus, Cegléd, 1989. (valamint: Leletekkel üzen a múlt, Középkort idéző kiállítás. Újságcikk a Ceglédi Hírmondó 1989. novemberi számában)

Árpád-kori templomok Cegléd környékén I., In: Studia Comitatensia 22. Szent­endre, 1991. 389-432. szerk.: Maróti Éva

A ceglédi Öregszőlők régészeti emlékei. (könyv) Ceglédi Füzetek, 26.szám, Cegléd, 1992.

Archaeological research of demolished Romanesque rural churches near Cegléd. In: Religion and Belief, Medieval Conference 1992, 123-132. York, England.

Árpád-kori templom Gödöllő-Babatpusztán. In: Gödöllői Városi Múzeum Kiad­ványai, 1993. 11-26.

Korai szarmata sír Újszilváson. In: A kőkortól a középkorig, Tanulmányok Trog­mayer Ottó 60. születésnapjára, Szeged, 1994. 259-264.

Késő középkori temetkezések Cegléd határán, In: Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére, Studia Comitatensia 23. Szentendre, 1994. 223-235.

Árpád-kori templomok Cegléd környékén II. Cegléd-Nyúlfülehalom, Communicationes Archaeologicae Hungariae 1994-1995. 191-217.

Árpád-kori falusi templomok Cegléd környékén (könyv) Ceglédi Füzetek 31. szám, Cegléd, 1995.

Pest megye középkori falusi templomépítészete, kézirat a Pest megye monog­ráfia számára, 1996. Szerk.: Torma István (sajtó alatt)

Falusi templomok az Árpád-korból, Az ungvári régészeti millecentenáriumi konferencia (1996) előadásának szövege, Kárpátaljai magyar kulturális Szövetség, Ungvár, 1997. 160-170.

Vecsés Árpád-kori temploma, In: Vecsési kalendárium, Vecsés, 1997. 96-100.

Medieval timber churches in Hungary, In: Religion and Belief in Medieval Europe, Papers of the 'Medieval Europe Brugge 1997' Belgium, Conference Volume 4. Zellik 1997. 93-99.

Egyedülálló régészeti lelet az Illike parton, Tápiógyörgyei Kalendárium, 1997. szeptember.

Középkori falusi templomok kutatásának tanulságai, In: Kutatások Pest megyében, Tudományos konferencia I. Szentendre, 1997. 378-382.

Jelentés a vecsési régészeti topográfiáról, In: Vecsési Kalendárium 1998.

Középkori fatemplomok Magyarországon, (előtanulmány). In: Kutatások Pest megyében, Tudományos konferencia II. Szentendre, 1999. 92-98. (Pest megyei Mú­ze­umi Füzetek 5.)

The role of churches in the development of the permanent villages, In: Ruralia III. Conference, Maynooth, (Ireland) Památky Archeologické 14. Praha, 1999. 168-176.

Pest megye középkori templomai, (Medieval churches in Pest County) (könyv) Studia Comitatensia 17, Szentendre, 2000.

Inárcs, Szent György templom. In: Régészeti kutatások Magyarországon, 2000. 149-152. (alaprajzzal)

Egyházi és liturgikus emlékek a középkorból. In: „Kincseink”. Vezető a magyar Millenium alkalmából rendezett régészeti és történeti kiállításhoz. Szentendrei Képtár 2000-2001. 27-28.

Faházak a középkori Magyarországon. Dr. Kovalovszki Júlia 60. születésnapjára a kollegák által készített egy példányos régészeti tanulmánykötetben megjelent pub­likácó.

Faházak a középkori Magyarországon. In: Népi építészet a Kárpát-medencében a honfoglalástól a 18. századig. Szentendre, 2001. 157-186.

Fatemplomok a középkori Magyarországon. Kézirat (OTKA pályázati támogatás­sal) (Windows Access). Kézirat (1998-2010).

M0 megelőző ásatások. Magyar múzeumok, Budapest, 2004/3. ősz.

Régészeti kutatások másfél millió négyzetméteren.Autópálya és gyorsforgalmi utak építését megelőző régészeti feltárások Pest megyében.2001-2006. Szerkesztő, tipográfia, szövegírásban társszerző: Tari Edit. Pest Megyei Múzeumi Füzetek új sorozat 7. Szentendre, 2006.

Egymillió négyzetméter régészeti feltárása az M0-s körgyűrű területén. Magyar múzeumok, Budapest, 2007/1. tavasz, 3-5.

Pest megye pusztulása a régészeti adatok tükrében. In: A tatárjárás 1241-42. Kiállí­tás a Magyar Nemzeti Múzeumban. 2007. május 25-szeptember 30. Szerk.: Ritoók Ág­­­nes, Garam Éva. 2007. 47-49.

Képek a múltból. Az elmúlt évek ásatásaiból Pest megyében. Árpád-kori fejezet rész­letei. Szerk.: Ottományi Katalin. 2008.

Tari, Edit - Kulcsár, Valéria - Mérai, Dóra ... (at all): Pressed towards new approaches: A Late Sarmatian pottery centre at Üllő (Motorway M0) (short paper). In: On the Road to Reconstructing the Past. Budapest April 2-6, CAA 2008, 160.

Régészeti feltárások az M0-s autópálya és az új 4-es számú elkerülő főút nyom­vo­na­lán. Módszerek és ásatási tanulságok. In.: A középkor és a kora újkor régészete Ma­gyar­országon (Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hun­gary).Szerk.: Benkő Elek–Kovács Gyöngyi, Budapest, 2010, 895–906.

Középkori kő keresztelőmedencék kutatása a Kárpát-medencében. In: Hor­váth István 70 éves tiszteletkötete. Budapest-Esztergom, 2010 (2012). 380-391.

Szerkesztője és tördelője a 38 szerző részvételével íródott Hor­váth István 70 éves születésnapi tiszteletkötetének (Budapest-Esztergom, 2010 (2012).)

Rácz Tibor Ákos-Tari Edit: Topográfiai kutatások Vecsésen. Árpád-kori tele­pülési for­mák régészeti terepbejárások és feltárások alapján. Torma István 70. szüle­tés­nap­jára készült kötetbe kézirat, 2011. 53-76.

Pusztai Tamás-Tari Edit: Mentő, próba- és megelőző régészeti feltárás. In: Ré­gészeti kézikönyv 2011. Főszerk.: Müller Róbert.  Budapest,  Magyar Régész Szö­vet­ség, 2011. (DVD) 71-107.

Elsődleges feldolgozás. In: Régészeti kézikönyv 2011. Főszerk.: Müller Róbert.  Budapest, Magyar Régész Szövetség, 2011. (DVD) 378-381.

Szerkesztője a régészeti fejezetnek: Régészeti kézikönyv 2011. Főszerk.: Müller Róbert.  Budapest,  Magyar Régész Szövetség, 2011. (DVD)

Az erdélyi középkori kő keresztelőmedencék kutatása I. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Az Er­délyi Múzeum Évkönyve 2011-2012, Kolozsvár 2013. 173-196.

Középkori kő keresztelőmedencék a Kárpát-medencében. Régészeti illusztrált irodalmi adatbázis (Windows Access). Kézirat 2000-2016. (1,3 GB)

Az Esztergom-Vízivárosi oszmán edénykincslelet. Archeológiai Értesítő, Bp. 2016. s.a.

Link: academica.edu

 
Kövessen minket a Facebookon is