dr. Horváth István

Tudományos és ismeretterjesztő írások.

Régészeti adatok Esztergom környékének településtörténetéhez Szakdolgozat az ELTE Régészeti Tanszékén, 1966 

Esztergom István király korában Új Forrás 1970.

Középkori régészeti kutatások Esztergom környékén Műemlékvédelem - 1971/2

Az ezer éves Esztergom története I-XVII. rész Dolgozók Lapja (Komárom megyei), 1972 

Török emlékek Esztergomban Krónika (II.)-A Komárom megyei Múzeumok kiadványa 1974. 10-13.

Esztergom és környékének pusztulása a XVI-XVII. században Új Forrás 1976/3.

Dömös és környéke Vác, 1979. (44.p)

Esztergom - Szentkirály (Régészeti feltárás a vizierőmű kapcsán) Dunai Régészeti Híradó Bp., 1979. Magyarország Régészeti Topográfiája V. kötet - Esztergom és a dorogi járás (középkora).--Akadémiai Kiadó Bp., 1979. (Horváth - Kelemen - Torma)

Az esztergomi Porta Speciosa újabb töredéke Esztergom Évlapjai 1979. 13-37. Esztergom-Szentkirály, középkori falu, temető. in: Dunai Régészeti Közlemények 1979.

Ein weiteres Fragment der Esztergomer Porta Speciosa. Acta Archaeologica Hungariae 1980. 345-362.

A klastrompusztai rom eredete. (Adatok a pálos rend történetéhez) Esztergom Évlapjai 1979. 59-76.

Reneszánsz emlékek Esztergomban - megjelent német nyelven a Mathias Corvinus und die Renaissance in Ungarn c. műben.Wien, 1982.

Felsőbánya XIV. századi pecsétnyomója. Nagy Lajos emlékkiállítás katalógusa - Székesfehérvár 1982.

Esztergom - a vár története. Tájak Korok Múzeumok sorozat 169. - Bp., 1984.

Esztergom város arculatának terve (szerk.:Jánossy György) - a történeti részek: a kezdetektől a XVII.sz. végéig. 1985.

Dömös története és műemlékei. (Tájak Korok Múzeumok 229.) 1985 

Régészeti, műemléki értékek és érdekek védelme a nagymarosi vízlépcső felett.(41 old.+ térkép.-M Nemzeti Múz. kiad.) 1985 

Vitéz János esztergomi palotája. (Komárom megyei Múzeumi Szervezet-Tudományos Füzetek 2-3. Tata, 1986. 91.p.) -Vukov Konstantinnal.

Esztergom-Szentgyörgymező település- és építéstörténete.(A városrendezési terv része.) 1986 

Az esztergomi Királyi Város régészeti értékei, régi térképei.(Megjelent az Esztergom-királyi város városépítészeti tanulmányterve c. kiadványban.) 1987.

Az esztergomi pénzverde helyének kutatásáról Esztergom Évlapjai 1988. 297-319.(Megjelent „Az Érem” c. folyóirat 1993/1. 1-13. számában is.) 1988. 

Esztergom-Vár, királyi-érseki palota helyreállitási javaslatterv (OMF) szöveges része.

         a/ Komárom megye története a honfoglalástól 1526-ig.

         b/ A középkori Esztergom.

         c/ Komárom megye a török korban és a Rákóczi szabadságharc megyei eseményei.( a-b-c: in:Komárom megye története I. szerk,:Biró Endre, Szatmári Sarolta. - Komárom 1988. 235-243, 317-352, 385-398.)

Középkori várostörténeti kutatások Esztergomban 1968-1988. (in:Dunántúli Dolgozatok C.Tört.Tud.Sorozat.PAB. Pécs l989.)

Vitéz János esztergomi palotájának régészeti feltárása.Esztergom Évlapjai 1990.78-97.

Mátyás kori építkezés az esztergomi várban.(in:Komárom- Esztergom Megyei Muzeumok Tudományos Füzetei 6.Tata 1990.36-51.

Templomok, kolostorok a középkori Esztergomban.(in:Egyházak a változó világban.Esztergom, 1991.131-141.

Középkori várostörténeti kutatások Esztergomban, 1968-1988. in: Dunántúli Dolgozatok ( C ) Tört. Tud. Sorozat 3. 149-156. Pécs, 1991.

Esztergom a XII.század végén.(in:Strigonium Antiquum II. Budapest, 1993. 93-99.)

Régészeti kutatások Esztergomban. Új Forrás (Tatabánya) 1995/l.

A középkori Esztergom.-Medium Regni (Középkori királyi székhelyek) Bp. 1996. 11-39.

Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház újabb töredékei (előadás) 1997.

Das mittelalterliche Esztergom (Gran) und seine Sakralbauten. Acta Arch. Hung. (49) 1997. 79-90.

Jegyzetek: Széless György: Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház. Esztergom 1998. c. műhöz.

Esztergom Szent István korában Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 6. Tata, 1999. 227-254.

Esztergom 1594. Évi ostroma, és Balassa Bálint megsebesülésének helyszíne Esztergom Évlapjai. Esztergom, 2000. 27-40.

Szent István király esztergomi székhelye Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis I. Bp., 2001. 29-36.

Esztergom - Várhegy Tájak - Korok - Múzeumok Kiskönyvtára 685. Budapest, 2001. 32. p.

Az esztergomi királyi és érseki székhely az Árpádok korában. In: Lux Pannoniae - Esztergom az ezeréves kulturális metropolis (Millenniumi Konferencia- kötet) Esztergom, 2001. 15-36.

Esztergom a barokk korban. In: Limes 2001/1-2. 265-274.

Esztergom török katonai építkezései. In: A Hódoltság régészeti kutatása. Bp.2002.71-82.

Ezredév Komárom-Esztergom megyében.(Millenniumi kiadvány – Tatabánya 2002. – szerkesztő, Csombor Erzsébettel, ill.Bevezető, - Esztergom és kistérsége – H.I.)

Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum története (és jeles emlékei). In: A magyar múzeumok születése c. műben. Bp. 2002.

Esztergom a középkorban. In: Mariazell és Magyarország. Graz – Esztergom 2003.137-143. – megjelent németül is, ugyanennek az emlékkönyvnek német változatában.

Horváth István – Nagy Levente: Esztergom fokozott és kiemelt jelentőségű középkori emlékei. In: Régészeti Értékeink Bp. é.n. (2004).16 p.

A középkori Esztergom története és helyrajza. In: Esztergom, Szent István városa c. tankönyv társszerzője. 2005.
Esztergom és környéke története. – A híd előtörténete. In: Térségek, kapcsolatok, hidak. (110 éves a Mária Valéria Híd). Bp. 2005. 11-22.

Régészeti kutatások Esztergom-Vízivárosban. In: Műemlékvédelem LI. Évf. 2007. 4. sz. 256-261. – Külön füzetben: Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi. Esztergom 2007. 10 p.

A fentiek mellett számos ismeretterjesztő cikk különféle folyóiratokban, újságokban, kisebb kiadványokban.

 
Kövessen minket a Facebookon is